Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

cerole
cerole
3484 0c4a 500
Reposted frompeper peper viamoviesss moviesss
cerole
5520 2047

June 22 2015

cerole
2412 e31f 500
Stasiuk

June 21 2015

cerole
nie pytaj mnie
co ciągle widzę w niej
nie pytaj mnie 
dlaczego w innej nie
nie pytaj mnie
dlaczego ciągle chcę
zasypiać w niej i budzić się
...
Reposted frompingwineq pingwineq viapoezja poezja
0878 2263 500

secretcinema1:

Night Windows, 1928, Edward Hopper

cerole
Reposted frommichaelfassbender michaelfassbender

May 15 2015

cerole
4366 e65f 500
Reposted fromtoft toft viagejowygej gejowygej

May 10 2015

cerole
4692 b0c0 500
Andre François
Reposted fromlouse louse viadzony dzony
cerole
cerole
5751 f12d 500
Reposted fromuoun uoun viasomebunny somebunny
8473 751d 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viasomebunny somebunny
cerole
,,(...) Polska. Licheń. Lato. Wszędzie jakieś orły porobione. Poprzysiadały to tu, to tam. Na kolumnach na gzymsach. Orły i to zboże. Naród grzebiący w ziemi pańszczyźnianych rabów wypatrujący na niebie znaków swobody. Wieczne rozdarcie. Te chłopskie twarze, te ręce, te stopy powykoślawiane w chińskich posrebrzanych pantofelkach, ta biżuteria z blaszki na ciałach nawykłych do ciężarów, ten krok uporczywy, zwierzęcy i celowy, to wszystko szło w złotą gardziel, we wnętrzności Lewiatana. (...)". 
— A. Stasiuk, Dziennik pisany później.

April 30 2015

cerole
7769 0f87 500

March 08 2015

4177 8f9d

fraupornuar:

Nicola Samorì

cerole
5116 6fad
Reposted fromrol rol viaSukkie Sukkie
cerole
5557 1ce8 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viawishlist wishlist
cerole
0223 8383
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagejowygej gejowygej
cerole
Oj tak!:))
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl